PROJECTEN

Een greep uit het soort projecten waar wij als CQ onze opdrachtgevers al sinds 1999 mee vooruit helpen.

Projectbeschrijving Wvggz bij de GGD Zaanstreek Waterland 

De Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidzorg (Wvggz) is per januari 2020 in werking getreden. Alle gemeenten hebben nieuwe wettelijke taken onder deze wet. De gemeenten in de regio Zaanstad-Waterland hebben de GGD Zaanstreek-Waterland gevraagd om een deel van deze taken uit te voeren, met name het meldpunt en het verkennend onderzoek. De GGD Zaanstreek-Waterland heeft CQ procesmanagement gevraagd om de projectleider te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe taken bij de GGD. Doordat wij bij een andere gemeente en GGD ervaring hebben met de Wvggz, konden wij onze inhoudelijk expertise delen. Daarnaast lag de belangrijkste focus van dit project op het opstellen en beschrijven van de interne werkprocessen in samenwerking met de medewerkers van de GGD. Ook hebben we een bijdrage geleverd aan de bijeenkomsten met ketenpartners van de GGD om te komen tot duidelijke samenwerkingsafspraken.  

Uiteindelijk hebben wij een handboek Wvggz opgesteld waar alle interne processen en de samenwerkingsafspraken met de ketenpartners in beschreven staan. Dit handboek wordt gebruikt als naslagwerk voor de medewerkers bij de GGD Zaanstreek-Waterland die taken uitvoeren die vallen onder de Wvggz. 

 
Begeleiding werkbijeenkomsten regio Zeeuws-Vlaanderen MO/BW

Hier heeft CQ de begeleiding gedaan van een aantal werkbijeenkomsten met ambtenaren en wethouders van de drie gemeenten in Terneuzen in het kader van de doordecentralisatie maatschappelijke opvang/ beschermd wonen. 

 
Begeleiding bedrijfsvoering behandeling zorgboerderij

Onze adviseur heeft hier de zorgboerderij BijBram begeleidt bij de bedrijfsvoering. Voornamelijk bij de invoering van sGGZ.

 

 

 

EPD-exports Medicore omzetten naar gebruiksvriendelijke documenten

 

Na de implementatie van Medicore bij het Trauma Centrum Nederland hebben wij een volgende stap uitgerold. Uit het EPD van Medicore kunnen verschillende exports gegenereerd worden. CQ procesmanagement heeft een maatwerk-applicatie ontwikkeld om die exports te combineren en er dagplanningen voor cliënten en werklijsten voor de medewerkers van te maken. Zo maken ze optimaal gebruik van de mogelijkheden die een EPD biedt.
 

 

Webapplicatie Samen Zorg Plannen tool 

 

Voor Reinaerde heeft CQ procesmanagement een maatwerk webapplicatie ontwikkelt, waarin het complete zorgaanbod van de organisatie zichtbaar is. De tool faciliteert medewerkers tijdens het intakegesprek, bij een complexe vraag van de cliënt, bij het samenstellen van een zorgplan op maat. Daarnaast worden deze zorgplannen geëxporteerd als pdf om bij het intakeverslag in het EPD te voegen. Dit zorgt voor efficiënter gebruik van het zorgaanbod en effectiever tijdgebruik dus tijdens afspraken meer tijd voor de cliënt. 

 
Doorrekenen wetenschappelijk onderzoek nieuwe behandeling schizofrenie

Voor Healthy Solutions hebben wij voor hun programma KR8 het wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe behandeling van schizofrenie, als derde partij doorgerekend om te kijken wat de effecten waren in aantal (crisis)opnames en behandeltijd. Verschillende databronnen, van wisselende kwaliteit, waren beschikbaar om samen een compleet beeld te kunnen geven. 

 
Aanpak voorkoming escalatie

Bij complexe problematiek in huishoudens en bij sociaal kwetsbare mensen is snel ingrijpen bij (dreigende) escalatie vereist om erger te voorkomen. Vaak zijn er bij complexe problematiek meerdere professionals betrokken. Het is van belang dat deze professionals elkaar weten te vinden en goed samenwerken. Samen met diverse ketenpartners van de GGD Kennemerland heeft CQ procesmanagement een praktische tool ontwikkeld. Deze tool ondersteunt professionals bij het op- en afschalen van zorg in geval van escalatie en complexe problematiek. Bij de opschaling van zorg wordt bijvoorbeeld een hulpverlener van een instantie met meer expertise betrokken om mee te helpen in het vinden van een oplossing. Een andere mogelijkheid is om de casus aan te melden voor specifieke overlegvormen tussen meerdere organisaties. Samen gaan zij op zoek naar de beste manier om de problematiek aan te pakken.

De tool is ontwikkeld voor de doelgroepen (slachtoffers van) huiselijk geweld & kindermishandeling en de openbare GGZ. In de tool geeft de professional aan om welke gemeente het gaat en welke doelgroep het betreft. Vervolgens geeft de tool de samenwerkingsverbanden tussen ketenpartners weer. Ook ziet de professional de bijbehorende routes van op- en afschalen van zorg/ondersteuning. Per instantie staan de verschillende overlegvormen weergegeven inclusief de bijbehorende aanmeldcriteria. Een professional kan direct zien of zijn of haar casus hier kan worden aangemeld. Dit maakt het voor de professionals inzichtelijk welke instanties of ketenpartners zij kunnen benaderen als de situatie moet worden opgeschaald.

De tool stelt professionals in staat om elkaar beter te vinden zodat casussen sneller en doeltreffender opgepakt kunnen worden. Op deze manier draagt de tool bij aan het voorkomen, beperken en beëindigen van dreigende escalaties en problematische situaties.

Traumacentrum Nederland – implementatie elektronisch patiëntendossier en patiëntportaal 

Trauma Centrum Nederland (TCNL) in Vorden biedt een innovatief 7-daags programma met verblijf voor de behandeling van trauma, waarbij ook het gezin wordt betrokken.

Bij de keuze voor een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) stond er voor TCNL één uitgangspunt voorop: zorgverleners moeten makkelijk kunnen werken en zo min mogelijk tijd kwijt zijn met registreren. CQ Procesmanagement (partner bij de oprichting van TCNL) heeft in samenwerking met Medicore het webbased EPD van Medicore succesvol geïmplementeerd. Sophie Bouwman (directeur zorg): ‘’Ik moet zeggen dat dit echt onmisbaar in deze tijd, als je kijkt aan wat voor regels en voorwaarden je allemaal moet voldoen. We willen het ook gewoon goed doen, eerlijke zorg bieden.’’ Hoewel het voor Medicore niet gebruikelijk was om een deel van de implementatie en inrichting uit handen te geven “was er bij CQ Procesmanagement genoeg expertise in huis om onderdelen van de implementatie uit te voeren. Dit leidde tot een goede samenwerking” (Mark Nieuwenhuis, projectmanager bij Medicore).

Inmiddels is het EPD nu dagelijks in gebruik door zorgverleners en andere medewerkers om te registreren, DBC’s te declareren en ontwikkelingen te volgen. Ook cliënten zullen binnenkort gebruik kunnen maken van een onderdeel van het EPD, het online cliëntportaal Wellbee, dat eind 2019 geïmplementeerd zal worden. Dit is een persoonlijke omgeving waar cliënten o.a. hun afspraken kunnen inzien, inzicht krijgen in belangrijke documenten en contact kunnen houden met behandelaren.

Benieuwd naar het volledige interview met directeur zorg Sophie Bouwman? Klik dan hier

Meer weten over de samenwerking tussen Medicore en CQ Procesmanagement? Klik dan hier
Verandertraject en ontwikkeling nieuw zorgmodel

CQ heeft bij Reinaerde, een grote zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Utrecht, een uitgebreid verandertraject begeleid. We hebben samen met Reinaerde een nieuw zorgmodel ontwikkeld dat richting geeft aan een verbetertraject de komende jaren. Het doel is de zorg beter aan te laten sluiten op de (individuele) vraag, zorg met evidentie te borgen in zorgpaden, beter uitgerust te zijn voor de toekomstige vragen, de organisatie in staat te stellen om de juiste keuzes te maken en een effectieve inzet van personeel te realiseren.

Het eerste onderdeel van het zorgmodel dat we opgepakt hebben is een herontwerp van het intakeproces.  CQ heeft een tool gebouwd om de keuzes die de cliënt en de gedragskundige samen maken te ondersteunen. Daarnaast zijn de gedragskundigen door CQ getraind op positieve gezondheid om het gesprek met de client op een andere manier te voeren; niet langer gericht op beperking en ziekte maar op wensen en mogelijkheden. De zorg die start is in zorgpaden beschreven en geeft de client en de behandelaar goed zicht op welke trajecten er ingezet worden en wanneer die afgerond zijn. Uiteindelijk geeft dat Reinaerde de mogelijkheid meteen de zorg in te zetten die het beste past bij het perspectief van de cliënt en ook de eigen capaciteit beter te managen.  

 

 
Inventarisatie LVB binnen WPI

Voor de afdeling Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam heeft CQ Procesmanagement een opdracht uitgevoerd gericht op mensen met een beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Het doel was om te komen tot een inventarisatie van initiatieven die als good practice worden ervaren en inhoudelijke knelpunten. Dit is uitgevoerd door interviews af te nemen met medewerkers van de afdelingen Werk, Participatie en Inkomen. Vervolgens zijn er workshops georganiseerd. Voor de workshops zijn diverse groepen samengesteld met een diverse afspiegeling van professionals op de werkvloer tot management.

De belangrijkste aanbevelingen waren om te investeren in de intake en screening om beter aan te kunnen sluiten bij de klantvraag. Daarnaast werd aangeraden om medewerkers blijvend te trainen en scholen om de kans op herkenning van een licht verstandelijke beperking te vergroten. Tot slot raadden we aan om de professionals handelingsvrijheid te geven om het werk zo in te richten dat medewerkers kunnen aansluiten bij de klanten.

De aanbevelingen zijn gepresenteerd aan de directeur Participatie en de betrokken progammamanager LVB. Zij herkenden zich in de aanbevelingen en het bevestigde voor hen de ingeslagen weg met verbeteringen.

 
Visieontwikkeling BW/MO

De gemeente Haarlem heeft CQ procesmanagement gevraagd om te ondersteunen bij de visieontwikkeling ten aanzien van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en ondersteuning te bieden in de samenwerking. CQ Procesmanagement heeft in 2015 en 2016 werkgroepen begeleid. Deelnemers kwamen uit de diverse zorgorganisaties die actief zijn in de keten, zoals GGD Kennemerland, HVO-Querido, RIBW K/AM, GGZ InGeest, Brijder, Palier en het Leger des Heils en bijvoorbeeld de afdelingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Haarlem. De hieruit voortgekomen informatie heeft bijgedragen aan de visieontwikkeling van de regio Haarlem.

Rondom de opening van de opvang voor dak- en thuislozen in de Wilhelminastraat hebben we een verbindende rol naar de ketenpartners gehad. Het resultaat is een handboek met onderlinge afspraken in de Maatschappelijke Opvang (waar de nachtopvang onder valt) en een door ketenpartners ervaren verbetering in de samenwerking.

 
Veldregisseur Maatschappelijke Opvang

GGD Kennemerland heeft CQ procesmanagement gevraagd tijdelijk de rol van veldregisseur Maatschappelijke Opvang op zich te nemen. We hebben hierin gedurende vijf maanden een verbindende rol gehad naar de diverse zorg- en veiligheidspartners (waaronder politie), zorgconferenties opgezet voor buitenslapers en de overlegstructuren binnen de keten vorm gegeven. De veldregisseur is daarin voorzitter van het Operationeel Overleg en deelnemer aan het Tactisch Overleg. Het resultaat is een goed functionerende samenwerking tussen de partners in zorg en veiligheid en de toeleiding van een aantal buitenslapers naar opvang. Daarnaast is er een analyse gemaakt van de grootste knelpunten in de ketensamenwerking en zijn mogelijke oplossingsrichtingen geadviseerd.

 
Werkplek + Epic hardware en printing

Binnen het Radboud UMC heeft CQ procesmanagement de projectleiding gevoerd voor de migratie van meer dan 15000 PC's en laptops naar een Windows versie. Dit alles ter voorbereiding op de overgang naar het nieuwe EPD op basis van Epic.

Tevens heeft CQ procesmanagement integrated area owner geleverd voor "hardware, printing en pheriperals". Daaronder valt het invoeren en controleren van barcode scanners en printers voor closed-loop medicatie, lab etc.

 
Kwartiermaker langdurige zorg

De gemeente Amsterdam heeft CQ procesmanagement gevraagd om de rol van kwartiermaker op zich te nemen in de transitie van de langdurige zorg in de regio. We hebben hierin een verbindende rol naar de diverse ketenpartners gespeeld, hebben de toegangen mede opgezet en dragen bij aan het tijdig oppakken van de vragen binnen Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en andere ketens. Het resultaat hiervan is een goed functionerende toegang tot zorg, een prettig ervaren samenwerking tussen de ketenpartners en een sensitieve keten die vroegtijdig nieuwe ontwikkelingen herkent (zoals de LVB 18+ groep die nu onder gemeente valt en de forensische toestroom)

 
Ontwikkeling zorgpaden

HVO Querido heeft CQ procesmanagement in diverse projecten gevraagd te ondersteunen bij de ontwikkeling van onder meer zorgpaden en in de samenwerking met andere partijen. Voor de ontwikkeling van zorgpaden en de verbeterslagen hierin hebben we HVO Querido ondersteunt middels het prikkelend begeleiden tijdens workshops en een interne conferentie om de mooiste ontwikkelingen te delen. Bij het samenwerken in complexe ketens als uitstroom uit prostitutie of huiselijk geweld hebben we het proces begeleidt om tot gezamenlijke visie, doelen en processen te komen. Het resultaat is onder meer uitgewerkte zorgpaden waarin HVO Querido veel gebruik heeft kunnen maken van de kennis die elders in de organisatie al aanwezig is, een regiemodel in de zorg rondom prostitutie waarbij de acties van de ketenpartners beter op elkaar afgestemd zijn en betere kennisdeling in de huiselijk geweld keten.

 
Zorgverkoop GGZ Breburg

GGz Breburg biedt specialistische ggz-zorg aan mensen met een psychiatrisch probleem in Midden- en West-Brabant. CQ heeft GGZ Breburg ondersteuning geboden bij het opzetten van rapportages tbv risicomanagement, beleidsthema’s en verkoopondersteunende analyses (scenarioplanning).

 
Zorgpad dyslexiezorg

De landelijke coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) heeft bij projecten van diverse aard ondersteuning gevraagd van CQ procesmanagement: de toepassing van DBC spelregels in het kader van controles, de ontwikkeling van blended e-health, en het beoordelen van zorgregistratie- en facturatie-applicaties. Wij doen dit onder andere door consultatiesessies met ONL te organiseren en te begeleiden waarin vanuit de gewenste zorginhoud tot scenario’s te komen op basis waarvan verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden door ONL. Deze werkwijze heeft ook resultaat, zoals een nieuw ONL-zorgpad dyslexiezorg en verdienmodellen voor E-healthmodules.