REFERENTIES

Een aantal referenties van projecten waar we samen met onze klanten met plezier en trots op terugkijken.

Verbeteren van de organisatieprocessen NRO

''Als kwaliteitsregister voor osteopathie bestaande uit een secretariaat, bestuur en diverse commissies die elk hun taken uitvoeren aan de hand van vaste procedures en reglementen. Het bestuur en de commissies wisselen elke paar jaar van samenstelling. Het succes van de overdracht, kwaliteit en continuïteit, geleverd door de commissies, is afhankelijk van duidelijke en toegankelijke informatie. Wij wilden graag een (digitaal) handboek hebben dat een overzicht van onze organisatieprocessen bevat en praktisch te gebruiken moet zijn als naslagwerk. CQ procesmanagement heeft ons hierbij fijn geholpen. Zij zijn begonnen met het visueel uitwerken van onze processen aan de hand van onze bestaande documenten. Deze uitwerkingen zijn in verschillende workshops getoetst bij de relevante commissies, het bestuur en het secretariaat, waardoor we snel zagen waar veranderingen doorgevoerd moesten worden. Tot slot zijn de vernieuwde processen goed geborgd binnen onze organisatie; per proces is een proceseigenaar benoemd die verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van de processen waardoor het handboek ook toekomstbestendig is.

Deze aanpak hebben wij als prettig ervaren waarbij CQ procesmanagement ons heeft begeleid in het kritisch nadenken over onze processen tijdens en na de workshops. Daarnaast hebben wij het gevoel dat zij net even een stapje extra zetten om een mooi resultaat neer te zetten. Hierbij wordt de tijd genomen en mag iedere vraag gesteld worden. Wanneer aspecten niet zo liepen als vooraf gepland, werd er door CQ procesmanagement tijdig contact met ons opgenomen; er was duidelijke communicatie en afstemming gedurende het project. Wij zijn blij met het verloop van het proces en met het resultaat dat er nu staat; een snel en eenvoudig te raadplegen elektronisch handboek wat makkelijk deelbaar is, onze processen zijn doorgelicht en nu klaar voor de toekomst.''

 

    

Adviseur nazorg bij het Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland

''Nazorg aan ex-gedetineerden in de gemeente Haarlem wordt gecoördineerd vanuit het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg Kennemerland (RCN), dat ondergebracht is in het Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland. In 2017 heeft de gemeente Haarlem een plan van aanpak opgesteld om haar nazorgbeleid nog verder te verbeteren. CQ Procesmanagement is gevraagd als adviseur voor de begeleiding van de uitwerking en implementatie van het plan van aanpak nazorg.

Het doel van nazorg is om ervoor te zorgen dat inwoners van de gemeente Haarlem na ontslag uit detentie voorzien zijn van een aantal basisvoorwaarden zoals een identiteitsbewijs, huisvesting, een inkomen en eventueel schuldsanering en contact met hulpverlening. Om het plan van aanpak nazorg concreet uit te kunnen werken, heeft CQ Procesmanagement met diverse afdelingen van de gemeente Haarlem gesprekken gevoerd. De adviseur was hierin flexibel en stipt. Op een kritische, maar positieve manier werd er meegedacht en feedback gegeven.

De gemaakte afspraken zijn goed nagekomen en ook de tijdsplanning was goed. Waar mogelijk is de uitkomst hiervan uitgewerkt in een werkproces met stappen. Bij de afronding van de opdracht is er een handboek van deze werkprocessen opgeleverd. Het was fijn samenwerken met jullie adviseur.''