Wet verplicht ggz en Wet zorg en dwang

CQ procesmanagement speelt op verschillende plekken een rol bij de invoering van de wet verplichte ggz (wvggz)en de wet zorg en dwang (wzd). De nieuwe wet vraagt een veel grotere betrokkenheid van de gemeenten en intensievere samenwerking tussen partijen zoals gemeenten, ggz, clientvertegenwoordigers, ggd, OM, en de advocatuur. CQ heeft die samenwerking en de uitrol van de nieuwe processen geregisseerd. Hierbij combineren we een kennis van de nieuwe wetten, het (ggz) veld, gemeentelijke organisatie en helder projectleiderschap. Belangrijk is dat de wetteksten vertaald worden naar de dagelijkse praktijk die past bij de regio en de manier van samenwerken in de regio.

Resultaat was dat alle partijen elkaar kenden, het nieuwe proces en ieders rol daarin voor implementatie bekend was, dat men onderling knelpunten oplost en dat er een goede structuur ligt om verder te gaan met de uitvoer van de wetten en de monitoring en evaluatie daarvan.

Meer weten over de Wvggz of WZD?

Wanneer u over de Wet verplicht ggz en Wet zorg en dwang vragen heeft kunt u contact opnemen met op Rozemarije Schlotter of Leontien van der Stok. Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Projectbeschrijving Wvggz bij de GGD Zaanstreek Waterland 

De Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidzorg (Wvggz) is per januari 2020 in werking getreden. Alle gemeenten hebben nieuwe wettelijke taken onder deze wet. De gemeenten in de regio Zaanstad-Waterland hebben de GGD Zaanstreek-Waterland gevraagd om een deel van deze taken uit te voeren, met name het meldpunt en het verkennend onderzoek. De GGD Zaanstreek-Waterland heeft CQ procesmanagement gevraagd om de projectleider te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe taken bij de GGD. Doordat wij bij een andere gemeente en GGD ervaring hebben met de Wvggz, konden wij onze inhoudelijk expertise delen. Daarnaast lag de belangrijkste focus van dit project op het opstellen en beschrijven van de interne werkprocessen in samenwerking met de medewerkers van de GGD. Ook hebben we een bijdrage geleverd aan de bijeenkomsten met ketenpartners van de GGD om te komen tot duidelijke samenwerkingsafspraken.

Uiteindelijk hebben wij een handboek Wvggz opgesteld waar alle interne processen en de samenwerkingsafspraken met de ketenpartners in beschreven staan. Dit handboek wordt gebruikt als naslagwerk voor de medewerkers bij de GGD Zaanstreek-Waterland die taken uitvoeren die vallen onder de Wvggz.

Projectreferentie

Wat ons heeft doen besluiten om CQ Procesmanagement in te zetten was het tekort aan personele inzet vanuit de eigen instelling. Daarnaast zochten we mensen die direct inzetbaar waren voor een x aantal uren en met expertise op het gebied van projectwerk rond ggz problematiek. De inzet bij het project was efficiënt en de samenwerking was goed. Dit heeft geresulteerd in goede voortgang en afronding van de betreffende projecten.

Het meest waardevol vond ik de snelle en efficiënte inzet, goede en prettige samenwerking, betrouwbaarheid. En met name de ervaring met projectwerk en dus werken met deadlines, goede rapportages en organiseren van bijeenkomsten met de betrokkenen in de projecten.

De werkwijze van de adviseurs vanuit CQ was snel en adequaat. Er werd inzicht gegeven in de werkwijze en er waren goede afspraken te maken over deadlines en de andere taken en de taakverdeling. Sowieso prettige samenwerkingspartners ook in contact. Ik zou CQ Procesmanagement zeker aanbevelen bij mijn relaties!

primewire s