CASES

Een greep uit de de projecten waar we samen met onze klanten met plezier en trots op terugkijken.

Verbeteren van de organisatieprocessen NRO

''Als kwaliteitsregister voor osteopathie bestaande uit een secretariaat, bestuur en diverse commissies die elk hun taken uitvoeren aan de hand van vaste procedures en reglementen. Het bestuur en de commissies wisselen elke paar jaar van samenstelling. Het succes van de overdracht, kwaliteit en continuïteit, geleverd door de commissies, is afhankelijk van duidelijke en toegankelijke informatie. Wij wilden graag een (digitaal) handboek hebben dat een overzicht van onze organisatieprocessen bevat en praktisch te gebruiken moet zijn als naslagwerk. CQ procesmanagement heeft ons hierbij fijn geholpen. Zij zijn begonnen met het visueel uitwerken van onze processen aan de hand van onze bestaande documenten. Deze uitwerkingen zijn in verschillende workshops getoetst bij de relevante commissies, het bestuur en het secretariaat, waardoor we snel zagen waar veranderingen doorgevoerd moesten worden. Tot slot zijn de vernieuwde processen goed geborgd binnen onze organisatie; per proces is een proceseigenaar benoemd die verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van de processen waardoor het handboek ook toekomstbestendig is.

Deze aanpak hebben wij als prettig ervaren waarbij CQ procesmanagement ons heeft begeleid in het kritisch nadenken over onze processen tijdens en na de workshops. Daarnaast hebben wij het gevoel dat zij net even een stapje extra zetten om een mooi resultaat neer te zetten. Hierbij wordt de tijd genomen en mag iedere vraag gesteld worden. Wanneer aspecten niet zo liepen als vooraf gepland, werd er door CQ procesmanagement tijdig contact met ons opgenomen; er was duidelijke communicatie en afstemming gedurende het project. Wij zijn blij met het verloop van het proces en met het resultaat dat er nu staat; een snel en eenvoudig te raadplegen elektronisch handboek wat makkelijk deelbaar is, onze processen zijn doorgelicht en nu klaar voor de toekomst.''

Visieontwikkeling BW/MO

De gemeente Haarlem heeft CQ procesmanagement gevraagd om te ondersteunen bij de visieontwikkeling ten aanzien van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en ondersteuning te bieden in de samenwerking. CQ Procesmanagement heeft in 2015 en 2016 werkgroepen begeleid. Deelnemers kwamen uit de diverse zorgorganisaties die actief zijn in de keten, zoals GGD Kennemerland, HVO-Querido, RIBW K/AM, GGZ InGeest, Brijder, Palier en het Leger des Heils en bijvoorbeeld de afdelingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Haarlem. De hieruit voortgekomen informatie heeft bijgedragen aan de visieontwikkeling van de regio Haarlem.

Rondom de opening van de opvang voor dak- en thuislozen in de Wilhelminastraat hebben we een verbindende rol naar de ketenpartners gehad. Het resultaat is een handboek met onderlinge afspraken in de Maatschappelijke Opvang (waar de nachtopvang onder valt) en een door ketenpartners ervaren verbetering in de samenwerking.

Veldregiseur Maatschappelijke Opvang

GGD Kennemerland heeft CQ procesmanagement gevraagd tijdelijk de rol van veldregisseur Maatschappelijke Opvang op zich te nemen. We hebben hierin gedurende vijf maanden een verbindende rol gehad naar de diverse zorg- en veiligheidspartners (waaronder politie), zorgconferenties opgezet voor buitenslapers en de overlegstructuren binnen de keten vorm gegeven. De veldregisseur is daarin voorzitter van het Operationeel Overleg en deelnemer aan het Tactisch Overleg. Het resultaat is een goed functionerende samenwerking tussen de partners in zorg en veiligheid en de toeleiding van een aantal buitenslapers naar opvang. Daarnaast is er een analyse gemaakt van de grootste knelpunten in de ketensamenwerking en zijn mogelijke oplossingsrichtingen geadviseerd.

Werkplek + Epic hardware en printing

 Binnen het Radboud UMC heeft CQ procesmanagement de projectleiding gevoerd voor de migratie van meer dan 15000 PC's en laptops naar Windows 7. Dit alles ter voorbereiding op de overgang naar het nieuwe EPD op basis van Epic.

Tevens heeft CQ procesmanagement integrated area owner geleverd oor  "hardware, printing en pheriperals". Daaronder valt het invoeren en controleren van barcode scanners en printers voor closed-loop medicatie, lab etc.

Kwartiermaker langdurige zorg

De gemeente Amsterdam heeft CQ procesmanagement gevraagd om de rol van kwartiermaker op zich te nemen in de transitie van de langdurige zorg in de regio. We hebben hierin een verbindende rol naar de diverse ketenpartners gespeeld, hebben de toegangen mede opgezet en dragen bij aan het tijdig oppakken van de vragen binnen Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en andere ketens. Het resultaat hiervan is een goed functionerende toegang tot zorg, een prettig ervaren samenwerking tussen de ketenpartners en een sensitieve keten die vroegtijdig nieuwe ontwikkelingen herkent (zoals de LVB 18+ groep die nu onder gemeente valt en de forensische toestroom)

Ontwikkeling zorgpaden

HVO Querido heeft CQ procesmanagement in diverse projecten gevraagd te ondersteunen bij de ontwikkeling van onder meer zorgpaden en in de samenwerking met andere partijen. Voor de ontwikkeling van zorgpaden en de verbeterslagen hierin hebben we HVO Querido ondersteunt middels het prikkelend begeleiden tijdens workshops en een interne conferentie om de mooiste ontwikkelingen te delen. Bij het samenwerken in complexe ketens als uitstroom uit prostitutie of huiselijk geweld hebben we het proces begeleidt om tot gezamenlijke visie, doelen en processen te komen. Het resultaat is onder meer uitgewerkte zorgpaden waarin HVO Querido veel gebruik heeft kunnen maken van de kennis die elders in de organisatie al aanwezig is, een regiemodel in de zorg rondom prostitutie waarbij de acties van de ketenpartners beter op elkaar afgestemd zijn en betere kennisdeling in de huiselijk geweld keten.

Zorgverkoop GGZ Breburg

GGz Breburg biedt specialistische ggz-zorg aan mensen met een psychiatrisch probleem in Midden- en West-Brabant. CQ heeft GGZ Breburg ondersteuning geboden bij het opzetten van rapportages tbv risicomanagement, beleidsthema’s en verkoopondersteunende analyses (scenarioplanning).

Zorgpad dyslexiezorg

De landelijke coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) heeft bij projecten van diverse aard ondersteuning gevraagd van CQ procesmanagement: de toepassing van DBC spelregels in het kader van controles, de ontwikkeling van blended e-health, en het beoordelen van zorgregistratie- en facturatie-applicaties. Wij doen dit onder andere door consultatiesessies met ONL te organiseren en te begeleiden waarin vanuit de gewenste zorginhoud tot scenario’s te komen op basis waarvan verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden door ONL. Deze werkwijze heeft ook resultaat, zoals een nieuw ONL-zorgpad dyslexiezorg en verdienmodellen voor E-healthmodules.

 

Partners

Thuiszorgkeuze en wijkzorg

CQ procesmanagement ondersteunt thuiszorgkeuze.nl zowel op het gebied van bedrijfsvoering als ontwikkeling van de techniek. Het resultaat is onder meer een nieuw algoritme en een nieuwe toepassing binnen de wijkzorg. Om de verschillende toepassingen breder te kunnen aanbieden worden mogelijke nieuwe partners gezamenlijk bezocht.

Verbinding en regie

Het doel van Patiëntregisters.nl is om de patiënt en zorgverlener in staat te stellen ‘just in time’ spiegelinformatie te kunnen inzien om zo, gezamenlijk, de voor de patiënt beste behandeling te kunnen kiezen. CQ Procesmanagement is één van de initiatiefnemers.