REFERENTIES

Een aantal referenties van projecten waar we samen met onze klanten met plezier en trots op terugkijken.

GGD Zaanstreek-Waterland

Wvggz bij de GGD Zaanstreek Waterland 

Wat ons heeft doen besluiten om CQ Procesmanagement in te zetten was het tekort aan personele inzet vanuit de eigen instelling. Daarnaast zochten we mensen die direct inzetbaar waren voor een x aantal uren en met expertise op het gebied van projectwerk rond ggz problematiek. De inzet bij het project was efficiënt en de samenwerking was goed. Dit heeft geresulteerd in goede voortgang en afronding van de betreffende projecten.

Het meest waardevol vond ik de snelle en efficiënte inzet, goede en prettige samenwerking, betrouwbaarheid. En met name de ervaring met projectwerk en dus werken met deadlines, goede rapportages en organiseren van bijeenkomsten met de betrokkenen in de projecten.

De werkwijze van de adviseurs vanuit CQ was snel en adequaat. Er werd inzicht gegeven in de werkwijze en er waren goede afspraken te maken over deadlines en de andere taken en de taakverdeling. Sowieso prettige samenwerkingspartners ook in contact. Ik zou CQ Procesmanagement zeker aanbevelen bij mijn relaties!

 
Businesscase GGZ bij het BinnensteBuiten

Het BinnensteBuiten is een innovatief project in de GGZ waarbij we ons richten op non verbale therapieën en coaching. Onze missie is om de GGZ te verbeteren en vernieuwen met daarin meer non verbaal aanbod. 

Toen onze opdrachtgever ons vroeg naar een sluitende businesscase in de rigide wereld van de GGZ, hebben we CQ Procesmanagement ingeschakeld. Als innovatief project is dit een enorme puzzel om vernieuwend te denken en handelen en tegelijkertijd als bedrijf wel in de gebaande paden te passen om financiering rond te krijgen. 

Wij hebben enorm veel gehad aan de ervaring en sturing van CQ Procesmanagement. Er werd een prettige structuur aangeboden en de juiste vragen gesteld om de vele informatie samen te vatten tot een kernachtige basis.

De adviseurs creëerden een sfeer van veiligheid om open te kunnen spreken en ook kritisch te mogen zijn. 

We zijn erg tevreden met het resultaat. Er staat een prachtige businesscase en daarnaast concrete lijnen om te volgen om hier te kunnen komen. We zijn niet alleen meer naïef onze missie aan het navolgen, we hebben dankzij CQ Procesmanagement inzicht in onze aandachtspunten, voorwaarden en in de concrete stappen die we moeten zetten. We kunnen nu meer gericht te werk gaan en hebben vertrouwen in de toekomst. 

 

Adviseur Veiligheid en Handhaving (nazorg van ex-gedetineerden) bij de Gemeente Haarlem

Ter vervanging van een collega die met zwangerschapsverlof ging, hebben wij een adviseur van CQ Procesmanagement ingezet op de afdeling Veiligheid & Handhaving van de gemeente Haarlem. CQ was verantwoordelijk voor het onderzoek, de rapportage en het bestuurlijk proces rond de evaluatie voor nazorg van ex-gedetineerden. Ook heeft CQ vragen vanuit de gemeenteraad beantwoord rond de aanpak voor mensen met verward gedrag en vragen beantwoord van medewerkers van de afdeling bij complexe casuïstiek op het gebied van zorg en veiligheid.

Ik vind het knap hoe snel CQ Procesmanagement onderdeel is geworden van het team en de afdeling. De adviseur pakte zaken snel op ook al kende ze deze niet. Ze had een goed overzicht van wat er speelt en weet wat wel en niet op te schalen. Daarbij werkte ze zelfstandig en pro-actief. Ik heb dit als heel prettig ervaren. 

Het was fijn om samen te werken met CQ Procesmanagement. 


Inrichten ketenprocessen en samenwerking bij het Leger des Heils

''In de gemeente Utrecht, aan de Nieuwegracht 92, is op 1 december 2018 Herstart geopend. Dit is een voorziening voor dak- en thuislozen, met een inloop, hulp en ondersteuning vanuit Stadsteam Herstel en opvang.  Herstart is één voorziening met verschillende teams, organisaties en disciplines. In deze voorziening werkt iedereen vanuit dezelfde gedachte: herstelgericht, activerend en trajectmatig.
De doelstellingen van Herstart:
•             het bieden van een duidelijke ingang voor daklozen en het startpunt van de keten van opvang richting herstel;
•             het snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening;
•             het bijdragen aan herstel van daklozen;
•             het vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang
 
In het jaar voorafgaand aan de opening is CQ Procesmanagement gevraagd om te ondersteunen in het ontwerp en inrichten van ketenprocessen en samenwerking. Opdrachtgever was het Leger des Heils, maar ook het Catharijnehuis, Stadsteam Herstel en de gemeente Utrecht waren aangesloten bij de voorbereiding. De inhoudelijk betrokken en gedreven adviseur van CQ Procesmanagement zorgde voor behoud van overzicht van de gemaakte afspraken, fungeerde als aanjager en bewaakte doorlooptijden. Ze was secuur en had oog voor detail en was daarmee een fijne, duurzame ondersteuner in een bewogen jaar.''

 

    

Adviseur nazorg bij het Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland

''Nazorg aan ex-gedetineerden in de gemeente Haarlem wordt gecoördineerd vanuit het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg Kennemerland (RCN), dat ondergebracht is in het Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland. In 2017 heeft de gemeente Haarlem een plan van aanpak opgesteld om haar nazorgbeleid nog verder te verbeteren. CQ Procesmanagement is gevraagd als adviseur voor de begeleiding van de uitwerking en implementatie van het plan van aanpak nazorg.

Het doel van nazorg is om ervoor te zorgen dat inwoners van de gemeente Haarlem na ontslag uit detentie voorzien zijn van een aantal basisvoorwaarden zoals een identiteitsbewijs, huisvesting, een inkomen en eventueel schuldsanering en contact met hulpverlening. Om het plan van aanpak nazorg concreet uit te kunnen werken, heeft CQ Procesmanagement met diverse afdelingen van de gemeente Haarlem gesprekken gevoerd. De adviseur was hierin flexibel en stipt. Op een kritische, maar positieve manier werd er meegedacht en feedback gegeven.

De gemaakte afspraken zijn goed nagekomen en ook de tijdsplanning was goed. Waar mogelijk is de uitkomst hiervan uitgewerkt in een werkproces met stappen. Bij de afronding van de opdracht is er een handboek van deze werkprocessen opgeleverd. Het was fijn samenwerken met jullie adviseur.''

 
Verbeteren van de organisatieprocessen NRO

''Als kwaliteitsregister voor osteopathie bestaande uit een secretariaat, bestuur en diverse commissies die elk hun taken uitvoeren aan de hand van vaste procedures en reglementen. Het bestuur en de commissies wisselen elke paar jaar van samenstelling. Het succes van de overdracht, kwaliteit en continuïteit, geleverd door de commissies, is afhankelijk van duidelijke en toegankelijke informatie. Wij wilden graag een (digitaal) handboek hebben dat een overzicht van onze organisatieprocessen bevat en praktisch te gebruiken moet zijn als naslagwerk. CQ procesmanagement heeft ons hierbij fijn geholpen. Zij zijn begonnen met het visueel uitwerken van onze processen aan de hand van onze bestaande documenten. Deze uitwerkingen zijn in verschillende workshops getoetst bij de relevante commissies, het bestuur en het secretariaat, waardoor we snel zagen waar veranderingen doorgevoerd moesten worden. Tot slot zijn de vernieuwde processen goed geborgd binnen onze organisatie; per proces is een proceseigenaar benoemd die verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van de processen waardoor het handboek ook toekomstbestendig is.

Deze aanpak hebben wij als prettig ervaren waarbij CQ procesmanagement ons heeft begeleid in het kritisch nadenken over onze processen tijdens en na de workshops. Daarnaast hebben wij het gevoel dat zij net even een stapje extra zetten om een mooi resultaat neer te zetten. Hierbij wordt de tijd genomen en mag iedere vraag gesteld worden. Wanneer aspecten niet zo liepen als vooraf gepland, werd er door CQ procesmanagement tijdig contact met ons opgenomen; er was duidelijke communicatie en afstemming gedurende het project. Wij zijn blij met het verloop van het proces en met het resultaat dat er nu staat; een snel en eenvoudig te raadplegen elektronisch handboek wat makkelijk deelbaar is, onze processen zijn doorgelicht en nu klaar voor de toekomst.''


primewire s